İHALE İLANI
 
T.C.
YAPRAKLI KAYMAKAMLIĞI
 Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
            Çankırı İli Yapraklı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2018 Yılı Köydes Yatırım Programında Yer Alan Babsa Grubu Güneş Enerjili Terfii Sistemi Yapım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
 
1-İdarenin
 
a) Adı
b) Adresi
: Yapraklı  Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı
: Hükümet Konağı Yapraklı /ÇANKIRI
c) Telefon ve faks numarası
: 0376 3612098  Faks: 0376 3612707
d) Elektronik posta adresi (varsa)
:
2-İhale konusu yapım işinin
 
a) Niteliği, türü, miktarı
:2018 Yılı Köydes Yatırım Programında Yer Alan Babsa Grubu Güneş Enerjili Terfii Sistemi ve Biriktirme Deposu Yapım İşi
 
 A ) Güneş Enerji Sistemi
(1- 4x35mm2, 1kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV(NYY)(TS IEC 60502-1+A1)= 150,000m
2- Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi(Beton nakliye dahil) =20,000m3
3- 1,50m yükseklikte Q 4,5 mm çapında 50*150mm göz aralıklı min.3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması(Direk aralığı 2,5m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) =2,5 m olacak
4- Teknik Şartnamesine uygun Güneş Enerji Sistemi=1Adet
 
B) – Biriktirme Deposu
1-Kapasite 58m3 Çap Q=5.000 mm Yükseklikte 2.900 mm silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu
2- Beton Santralinde üretilen veya satın alınan  ve beton pompasıyla basılan C 20/25 basınç dayanım sınıfında gri renkte,normal hazır beton dökülmesi(Beton nakli dahil)
 
b) Yapılacağı yer
:Çankırı-Yapraklı İlçesi Babsa Grubu İçme suyu Tesisi
 
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihine izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yapım işleri genel şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
d) İşin süresi
:İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
 
3-İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
: Hükümet Konağı Yapraklı /ÇANKIRI
b) Tarihi ve saati
: 11.06.2018 Pazartesi günü Saat : 14:30’ da
 
4- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR, BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeler,(Oda Sicil Kayıt, Ticari İkametgah, Meslekten Men edilmeme, İhale Durum, Faaliyet vb)
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeler,(Oda Sicil Kayıt, Ticari İkametgah, Meslekten Men edilmeme, İhale Durum, Faaliyet vb)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
           1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
           2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin  tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ç) Bu şartname ile birlikte verilen teklif mektubu
         1) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
 2) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
         Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir, Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklifler verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
d) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Yapraklı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının T.C Ziraat Bankası Yapraklı Şubesinde açılmış bulunan 25576449-5002 nolu hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar. (Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.)
f)  Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
ğ) Tüzel Kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel işinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin bir başka tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname,
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
5- Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin istenen belgeler:
İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde, kamu sektöründe ilk teklif edeceği bedelin en az %40’si oranında gerçekleştirdiği veya %40oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş bitirme belgesini sunmak zorunludur. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; (Enerji Nakil Hattı Yapımı ile Güneş Enerjili İçme suyu Tesisi Yapım İşleri) dir.
b) Mühendis ve mimarlarda diplomalarını ibraz etmek koşulu ile kamu ihale kanunun 62. Maddesinin “h” bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi olduğu kabul edilir. Bu tutar tam olarak dikkate alınır.
c) Bir İnşaat ve bir elektrik mühendisi veya bir inşaat ve bir elektrik tekniker/teknisyenin işlerinde bulundurulacağına dair taahhütname,
6-  Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olunmadığına dair belge( İhale tarihinden önce son 7 gün içerisinde alınmış),
7- Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olunmadığına dair belge, ( İhale tarihinden önce son 7 gün içerisinde alınmış),
8-İhale Birlik İhale Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
9- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
10- İstekliler, ihale konusu işi alt yüklenicilere yaptıramazlar.
11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
12- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
13- İhale dokümanına Yapraklı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosun’ dan ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 500,00-TL karşılığı verilmektedir. (25576449-5002nolu hesaba ihale doküman bedeli yatırılacaktır.)

14 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
15 - Teklifler; 11/06/2018 tarih ve saat    14:00’e kadar Yapraklı  Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

16 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
17 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
18- İhale tarihi itibariyle haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenler bu ihaleye katılamazlar.
19- İhale konusu iş ile ilgili alınacak malzemeler Birlik tarafından tespit edilip, uygun görüldükten sonra malzemelerin taşıma  işine başlanılacaktır. İdarenin onay vermediği bir malzemenin getirilmesi halinde ödeme yapılmayacaktır.
20-DİĞER HUSUSLAR:
1- Her ne suretle olursa olsun ihale saatine kadar komisyona verilen teklifler geri iade edilmeyecektir.
2- İdare, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekle serbesttir iptal nedeniyle idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
3- İhaleyi alan yüklenici, köy ortak yapılarına ve altyapısına zarar verdiği zararları gidermekle mükelleftir. Bu zararlar giderilmediği takdirde bu zararların bedeli birlikçe hak edişten kesilir.
4 - Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
5-İhaleye katılacak olan firma “Yer Gördü Belgesi” Almak zorundadır
6-İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilanda yer verilmemiştir.
                                                                                    
            İlgilenenlere ilanen duyurulur.04.06.2018
 
 
KOMİSYON BAŞKANLIĞI
 
 
T. C. YAPRAKLI KAYMAKAMLIĞI: Çankırı Caddesi Hükümet Konağı Kat:2
Telefon: (376)361 20 05 Faks No: (376)361 27 07 e-Posta: kaymakamlik@yaprakli.gov.tr
 
NOT : İnternet Sayfamızı Google Chrome Tarayıcısından Açınız !!!