İHALE İLANI
 
YAPRAKLI KÖYLERİNE HİZMET GÖTERME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI  
BALIBIDIK KÖYÜ AÇIK İHALE USULÜ SULAMA SUYU
TESİSİ İNŞAATI
 
1-İdarenin
a) Adı   : Yapraklı İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi  : Çankırı Cad. Hükümet Konağı kat/3
c) Telefon ve Faks no  : 0376 361 20 98 - 0376 361 27 07
d) Elektronik posta adresi :yapraklikhgb@hotmil.com
 
2-  İhalenin konusu yapım işinin
a-Niteliği Türü Miktarı  : 750 m Sulama Tesisi inşaatı 
b-Yapılacağı yer         : Yapraklı İlçesi Balıbıdık Köyü                     
c-İşe başlama tarihi     : Sözleşmenin yapıldığı (tebliğ) tarihinden  itibaren  5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak iş başlanacaktır
d-İşin Süresi       : Yer tesliminden itibaren 60  Takvim günü
3-İhalenin
a–Yapılacağı yer    :  Yapraklı Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b-Tarih ve Saati    : 06/07/2017 - Perşembe - 14,00
4-  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  a  -Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi
b-Bu şartnamede belirtilen geçici teminat
c-Mesleki ve Teknik Yeterlilik Belgesi
d-İş Deneyim Belgesi: (5- Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenilen belgeler kısmında açıklanmıştır)
f- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş Deneyim belgesinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına dair taahhütname
ç  KHGB   sayılı Kanunun 11 uncu maddesinin( a,b,c,ç,d,e,f,g,ve ğ ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına  ilişkin yazılı taahhütname.
d- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
e-Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname
f-İhale Dokümanını satın aldığına dair belge veya makbuz.
g-Şekil ve içeriği bu Şartnamede belirtilen teklif mektubu
ğ- Ticari sicil gazetesi
h-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret veya sanayi odası belgesi
1-gerçek kişi olması halinde: ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgilisine göre Ticaret veya Sanayi odasından veya Meslek odasında kayıtlı olduğunu gösterir belge
2—Tüzel kişi olması halinde: Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve ya sanayi odasından. İlk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
j-Yer gördü tutanağı
k-SSK Borcu Yoktur
l-Vergi Borcu Yoktur
m-İsteklinin iş ortağı olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortağı beyannamesi
5- Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenilen belgeler
       Şekil ve içeriği ihale dokümanında belirtilen İş Deneyim Belgesi , ( En son 5 yıl içerisindeki bitirilmiş benzer  işleri kapsayacak ve tutarı ihale için teklif edeceğiniz rakamsal değerin % 70’inden az  olmayacaktır.  
Mühendis ve mimarlarda diplomalarını ibraz etmek koşulu ile kamu ihale kanununun 62.maddesinin “h” bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi olduğu kabul edilir. Bu tutar tam olarak dikkate alınır.  İmalatçı firmalardan iş deneyim belgesi istenmeyecektir. Üretim belgelerini, imalatçı olduklarına dair TSE belgesi, ticaret sicil gazetesi veya sanayi ticaret odası belgelerini eklemeleri gerekmektedir
        Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere ait Tebliğin EK :  A - Alt Yapı İşleri 
IV.Gurup:İçme-Kullanma suyu ve kanalizasyon işleri ,VIII Gurup:Barajlar ile IX.Grup: Su Yapıları bahsedilen işler olarak kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği’dir
6- İhale Birlik Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile Yapılacaktır.
7-a- Açık İhale usulünde teklifler Yazılı Olarak yapılır. Teklif Mektubu bir zarfa konup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu
Yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır. Kaşesi ve Mührü basılır. Bu zarf geçici teminata
ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelere birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış Zarfın Üzerine İsteklinin adı ve soyadı veya ticari unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır
  b-Teklif mektubunda İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğini belirtilmesi teklif edilen bedelin yazı ve rakamla birbirlerine uygun olarak açıkça yazılması, Üzerine kazıntı, silinti
Düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, Soyadı ve ticari unvanı yazmak sureti ile yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif Mektuplarının isteki tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açıkça yazılması zorunludur
Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde silinti, kazıntı veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır
8- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.      
9- İhale dokümanı Yapraklı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresinde görülebilir veya aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları mecburidir ihale dokümanı 500,00 TL (Beşyüz)  karşılığı verilecektir.   İhale döküm bedeli Ziraat Bankası Yapraklı Şb         25576449-5002 nolu hesabına yatırılacaktır.
10-İstekliler tekliflerini iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerinde ihale yapılan istekliye birim fiyat sözleşme imzalanacaktır    
11- Teklifler 06/07/2017 günü saat 14.00 'e kadar Yapraklı Hizmet Birliği Başkanlığı adresine verebileceklerdir. Posta yolu ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.     
12- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.       
13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.     
14- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 -Bu İhalede fiyat farkı verilmeyecektir
16-Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı İhale Kanununa tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan hükümler geçerlidir
17-  İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 
İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
 
 
T. C. YAPRAKLI KAYMAKAMLIĞI: Çankırı Caddesi Hükümet Konağı Kat:2
Telefon: (376)361 20 05 Faks No: (376)361 27 07 e-Posta: kaymakamlik@yaprakli.gov.tr
 
NOT : İnternet Sayfamızı Google Chrome Tarayıcısından Açınız !!!